Duurzaamheid bij NIBC Direct

Bij NIBC Direct zijn we continu in beweging om impact te maken. Want duurzaamheid reikt verder dan onze verantwoordelijkheden tegenover de volgende generatie. Wij willen op duurzame wijze zakendoen, zodat wij onze partners en klanten beter van dienst kunnen zijn bij de aanpak van duurzaamheidsproblematiek, bij innovaties en de verdere ontwikkeling en het optimaal benutten van kansen.

ESG Banner

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterschaarste zijn symptomen van een ongekende druk op het milieu en op de ecologische grenzen van onze planeet. NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

NIBC is CO2-neutraal: er zijn relatief maar weinig banken die dit kunnen zeggen. Wij meten onze CO2-uitstoot al sinds 2010 en hebben die inmiddels fors verlaagd. Het restant wordt gecompenseerd door middel van “Gold Standard”-emissierechten. Daarnaast is de stroomvoorziening op alle NIBC-kantoren afkomstig uit schone, duurzame bron.

Ons succes hangt uiteindelijk af van de kwaliteit van onze mensen. Daarom investeren wij fors in de ontwikkeling van hun potentieel en bieden wij een stimulerende werkomgeving waarin diversiteit en respect hoog scoren. Wij vinden het ook belangrijk dat succes, zowel van individuele medewerkers als in teamverband, wordt erkend en beloond en dat het nemen van verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.

Een ander belangrijk punt vinden wij een cultuur die onze kernwaarden en onze ambities uitademt. In 2016 hebben wij drie principes vastgesteld die wij de NIBC 3 noemen. Deze principes vormen de leidraad bij alles wat wij doen en bij alle besluiten die wij nemen, en onderscheiden ons van andere banken. De principes zijn professioneel, ondernemend en inventief; zij vatten het beste samen wie wij zijn en hoe wij te werk gaan.

Diversiteit is volgens ons essentieel voor een structureel succesvolle bedrijfsvoering. NIBC wil een stimulerende werkomgeving creëren voor medewerkers van allerlei achtergronden, een omgeving die openstaat voor uiteenlopende visies en denkwijzen. In 2021 telt NIBC 33% vrouw en 33 verschillende nationaliteiten.

Wij blijven werken aan diversiteit, niet alleen bij de werving en selectie van medewerkers, maar ook binnen ons talentenprogramma en performancemanagement. Zo krijgen alle medewerkers een ‘employability budget’ van 2.500 euro, die je kan besteden aan een studie waar jouw passie ligt.

NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Sommigen doen vrijwilligerswerk, anderen leveren een financiële bijdrage. Via NGO Boulevard stelt NIBC op haar hoofdkantoor in Den Haag kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking aan zes NGO's. Onze medewerkers zijn als vrijwilliger actief voor diverse goede doelen en projecten, zoals het coachen en begeleiden van ondernemers die willen innoveren en doorontwikkelen.

Naast al deze lokale initiatieven laten wij ons ook inspireren door mensen van buiten ons bedrijf en de projecten die zij opstarten. Al deze ontmoetingen nemen wij mee, versterken onze “Think Yes”-mentaliteit en inspireren ons tot het vinden van optimale oplossingen voor onze klanten, de samenleving en ons milieu.

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover alle stakeholders en wegen hun belangen mee in onze besluitvorming. Proactieve en continue engagement met onze stakeholders is een centraal element in onze strategie en onze ambitie om duurzame groei te realiseren.

Wij onderscheiden de volgende stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, toezichthouders, kredietbeoordelaars en de samenleving als geheel.

Engagement met onze stakeholders vindt plaats via een aantal kanalen, variërend van een continue dialoog tot directe verzoeken om feedback en de jaarlijkse materialiteitstoets. De uitkomsten van dit proces en de feedback van onze stakeholders worden uitvoeriger beschreven in ons jaarverslag.

Onze ambities

 • Mensenrechten

  We passen mensenrechten toe bij samenwerkingen met zakenpartners, klanten, maatschappelijke organisaties en werknemers.

 • Nuluitstoot

  Het doel van NIBC is om vóór 2050 een nuluitstoot te bereiken en tegen 2030 een emissiereductie van ten minste 55% te realiseren. Ons gebouw realiseert al 100% hernieuwbare elektriciteit sinds 2012.

 • Beïnvloeden en ondersteunen

  Onze klimaat- en milieustrategie bestaat uit het beïnvloeden en ondersteunen van bedrijven en mensen om te transformeren.

 • Klimaat akkoord

  NIBC is een ondertekenaar van het Klimaat Akkoord. NIBC heeft met toezichthouders, maatschappelijke organisaties, collegabanken en klanten gesproken over koolstofemissiedoelstellingen, potentiële klimaatrisico's en best practices op het gebied van verslaglegging.

 • UN Sustainable Development Goals

  Onze duurzaamheidsstrategie wordt ondersteund door onze bedrijfswaarden en -doelstelling en ingekaderd door het UN Global Compact en de UN Sustainable Development Goals.

JPG Web 1475