Privacy statement

NIBC Bank N.V. (hierna: “NIBC”) verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. NIBC vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen NIBC. In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
NIBC Bank N.V. (KvK nr. 27032036) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens door alle bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen van NIBC, in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door NIBC Bank N.V. (KvK nr. 27032036) en NIBC Hypotheken B.V. (KvK nr. 53084179),  gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij De Nederlandsche Bank. Hierna zullen beide ondernemingen “NIBC” worden genoemd.

De contactgegevens van NIBC Bank N.V. zijn te vinden op de website van NIBC: www.nibc.nl

NIBC heeft een functionaris voor de gegevensverwerking aangesteld. Mocht u na het lezen van  dit privacy statement nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming:

Mw. mr. A.N. Gobardhan (advocaat)

E-mail: dpo@nibc.com

Post: NIBC Bank N.V.
t.a.v. A.N. Gobardhan
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, een kopie van uw paspoort of uw emailadres. Dat zijn dus de gegevens van de particuliere klanten van NIBC, maar ook de gegevens van vertegenwoordigers of garantstellers van de zakelijke klanten van NIBC.

Het kan zijn dat NIBC van een zakelijke klant persoonsgegevens ontvangt van een Uiteindelijke Belanghebbende (ook wel Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) genoemd). Ook de persoonsgegevens van de UBO worden door NIBC verwerkt. Indien u een vertegenwoordiger van een zakelijke klant van NIBC bent, is het belangrijk dat u de informatie van deze privacy statement deelt met de UBO van uw bedrijf of organisatie. De verplichting om de UBO te informeren ligt bij u.

Welke persoonsgegevens worden door NIBC verzameld en verwerkt?

Waar gebruikt NIBC de persoonsgegevens voor?
Wij vragen om uw identiteitsgegevens en zo nodig die van uw echtgeno(o)t(e). Dit doen wij om te kunnen voldoen aan een wettelijke voorwaarde om overeenkomsten tussen NIBC en klanten tot stand te brengen. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan geen overeenkomst tot stand komen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de volgende andere doeleinden:

Worden er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt door NIBC?

Strafrechtelijke gegevens:
NIBC kan strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken omdat zij deelneemt aan incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector waaronder het SFH register. Het doel van een incidentenregister of een waarschuwingssysteem is om de belangen van de financiële sector en haar klanten te beschermen, bijvoorbeeld door fraude op te sporen.

Burger Service Nummer (BSN):
NIBC mag ook het Burgerservicenummer (BSN) of vergelijkbaar identificatienummer verwerken indien dat vereist is op grond van de wet.

Welke bewaartermijnen gelden bij NIBC?
NIBC bewaart uw persoonsgegevens zolang u een overeenkomst heeft met NIBC. NIBC dient uw gegevens voorts te bewaren zolang als nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen of gedragscodes te voldoen. De bewaartermijnen kunnen daarom verschillen.

Na afloop van een toepasselijke bewaartermijnen zal NIBC persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

Op welke manier beschermt NIBC mijn gegevens?
Alle personen die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen in opdracht van NIBC, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

NIBC heeft passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Samenwerking met derden?
NIBC maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als NIBC uw persoonsgegevens door zal geven aan ontvangers buiten de Europese Unie, of internationaleorganisaties, dan zal NIBC u van te voren laten weten of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat dan wel welke passende waarborgen NIBC toepast ter bescherming van deze persoonsgegevens en waar deze kunnen worden geraadpleegd. 

Indien NIBC overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij bewerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Welke rechten heb ik als mijn persoonsgegevens door NIBC worden verwerkt?

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, kunt u uw verzoek richten aan de Data Privacy Officer van NIBC.

U kunt op ieder moment een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door NIBC bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit privacy statement
Dit privacy statement van NIBC kan van tijd tot tijd door NIBC eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd op de website van NIBC beschikbaar.

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies